Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.; ZION Tomasz Jarzębski ul. Dłuskiego 6/16, 05-400 Otwock zwanego dalej Szkentla.pl, publikuje poniżej regulamin korzystania z bezpłatnego newslettera:

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Szkentla.pl usług świadczonych drogą elektroniczną w celach informacyjnych.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 3. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: https://szkentla.pl/zapis-do-newsletter/
 4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem.
 5. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym regulaminem.

§2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 1. Szkentla.pl świadczy usługę newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników podejmowanych aktywnościach i usługach świadczonych przez Szkentla.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. W celu zamówienia newslettera Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Szkentla.pl na stronie internetowej pod adresem: https://szkentla.pl/zapis-do-newsletter/.  Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostanie informacja zawierająca link potwierdzający i aktywujący zamówienie newslettera.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
 4. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych z usługi newslettera poprzez kliknięcie linka dołączonego do każdego newslettera otrzymanego przez Użytkownika. W celu aktualizacji danych należy przesłać na adres: newsletter@szkentla.pl informację o aktualizacji danych.
 6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem newslettera informacji o podejmowanych aktywnościach i usługach świadczonych przez Szkentla.pl na konto e-mail Użytkownika.
 7. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b u.ś.u.d.e.).
 8. Szkentla.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Szkentla.pl dokłada najwyższej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania usługi newslettera.
 2. Użytkownik korzystający z usługi newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczących tej usługi na adres: newsletter@szkentla.pl.
 3. Reklamacja, o której mowa powyżej w ust. 1 powinna zawierać opis występującego problemu z korzystaniem z usługi newslettera i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na reklamację.
 4. Odpowiedzi na reklamację Szkentla.pl udzieli w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Szkentla.pl, adres e-mail: biuro@szkentla.pl
 2. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Szkentla.pl przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@szkentla.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym Szkentla.pl usługi w zakresie IT.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 6. Posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Szkentla.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.